สถานพยาบาลของท่าน เลือกการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRLS แบบ Export/Import หรือไม่ได้ลงทะเบียนต่ออายุ จึงไม่สามารถใช้งานระบบ HRMS on CLoud ได้ หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ NRLS ได้